Instalacja domofonowa w bloku rodzaje

Instalacja domofonowa w bloku rodzaje

Unifon może być wyposażony w optyczną sygnalizację otwarcia drzwi wejściowych do budynku lub furtki na teren posesji. Bardzo często zdarza się bowiem, że przez roztargnionego gościa, który ich nie domknął, obiekt nie jest zamknięty i należycie chroniony. Dzięki opisanej opcji lo­kator zdąży powiadomić o tym wcho­dzącą lub wychodzącą osobę za po­mocą domofonu, a w ostateczności może sam iść i zamknąć drzwi lub furtkę. Informacja o niedomkniętych drzwiach wysyłana jest także do stanowiska ochrony na osiedlu. Unifony są produko­wane z przeznaczeniem do montażu na ścianie lub w wersji biurkowej z odpowiednią podstawką. W dalszej części artykułu postaramy się wyjaśnić jaka jest najlepsza instalacja domofonowa w bloku oraz rodzaje domofonów.


Kaseta z układem elektroniki

Zawiera ona moduł wzmacniacza elektroakustycznego, generatora sygnału wywołania, sterowania elektrozaczepem i zasilacza (jeśli nie jest on w wersji zewnętrz­nej). Niektóre konstrukcje są wyposażone w układ prostego alarmu mieszkaniowego lub sterownika oświetleniem np. na klatce schodowej.

Układ elektroniczny może też przekierowywać połączenia do innego lokatora lub pomieszcenia ochrony, w przy­padku gdy mieszkańca nie ma w domu. Opcja ta może być aktywowana przez instala­tora, który tak skonfiguruje system, że będzie ona funkcjonować np. po 4 sygnale wywołania. Kaseta może być dostosowana do przyłączenia kilku kaset rozmównych i do montażu w rozdzielnicy elektrycznej na szynie DIN.  Montuję się ją również na ścianie lub w specjalnie do tego celu przeznaczonej skrzynce. Niektórzy producenci rezygnują niekiedy ze sto­sowania kasety, umieszczając wszystkie układy elektroniczne w kasecie zewnętrznej lub unifonie.

Wideobramofon bezprzewodowy cyfrowy

Przejdźmy z kolei do omówienia systemów wideodomofonowych. Podstawowym urządzeniem w systemie wideodomofonowym jest kaseta rozmówna (wideobra­mofon) z zamontowanym mikrofonem, głośnikiem i miniaturową kamerą oraz unifon z czarno-białym lub kolorowym monitorem (wideounifon). W wideobramofonie kamera monochromatyczna lub kolorowa jest zamontowana w obudowie z tworzywa sztucznego lub metalowej z aluminium, stali lub żeliwa. Jej zadaniem jest przetworzenie obrazu stojącej przed nią osoby na sygnał elektryczny. Realizowane jest to za pomocą przetwornika obrazu i obiektywu o stałej ogniskowej i szerokim kącie widzenia. W niektórych typach urządzeń położenie obiektywu jest regulowa­ne.

Instalacja domofonowa w bloku – rodzaje

Stosowane są też obiektywy o małym kącie widzenia i bardzo małych wymia­rach (tzw. pin-hole), nie prze­kraczających kilku milimetrów. Charakteryzują się one jednak nieco gorszą jakością przeka­zywanego obrazu przy słabym oświetleniu. Mimo stoso­wania elektronicznych układów do poprawy obrazu w zależno­ści od natężenia oświetlenia zewnętrznego. Zalecane jest w takim przypadku sto­sowanie oświetlenia za pomocą dodatkowej oprawy oświetleniowej zainstalowanej w pobliżu. Jeśli nie jest to możliwe, do obserwowania osoby w nocy stosowane są dio­dy LED emitujące promieniowanie podczerwone.

Wideobramofon do domu jednorodzinnego

Do niektórych typów wideobra­mofonów można przyłączyć dodatkową kamerę (lub więcej) oferowaną zwykłe przez producenta lub inną, stosowaną w systemach nadzoru wizyjnego (CCTy). Jest ona w takim przypadku wykorzystywana do obserwacji podwórka, garażu itp. Niektóre kamery są wyposażone w specjalne grzałki sterowane termostatem, załączane w przy­padku znacznego spadku temperatury zewnętrznej. Zapobiega to przerwaniu pracy przetwornika obrazu w niskiej temperaturze oraz zaparowaniu obiektywu kamery.

Kamerę można przyłączyć do bezprzewodowego urządzenia nadawczego (tzw. wideosendera), które drogą radiową prześle obraz do dowolnego odbiornika telewizyj­nego. To nietypowe rozwiązanie mogłoby się wydawać zupełnie niepotrzebne, gdyby nie fakt, że mogą z niego korzystać osoby chore, leżące w łóżku i nie mogące poruszać się po mieszkaniu. Powinno jednak wiązać się z zainstalowaniem dodatkowo bezprzewodowego sterownika elektrozaczepu przy furtce i drzwiach wejściowych. Wideosender nie umożliwia prowadzenia rozmowy, lepiej zainstalować raczej tańszy system bezprzewodowy bez kamery, ale umożliwiający konwersację.

Wideounifon handsfree zk1

Ekran monitora w nowych typach wideounifonów ma postać płaskiego kolorowe panelu z matrycą TFT. Zamontowanego obok odwieszanej słuchawki lub mo­dułu z obudowanym mikrofonem i głośnikiem (w wersji głośnomówiącej). Lam­pa kineskopowa do emisji czarno-białego obrazu jest obecnie stosowana bardzo rzadko. Wideounifony z ekranem kineskopowym są dużo grubsze i cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem (mimo niższej ceny), niż te z ekranem ciekłokrystalicznym. ­

Przekątna ekranu wynosi najczęściej 4-5 cali. Są jednak także urządzenia bardzo małe, z ekranem o przekątnej 2 cale, przeznaczone do montażu w puszce instalacyjnej. Jasność i kontrast obrazu są regulowane, a w przypadku instalacji z dwoma kamerami urządzenie jest dodatkowo wyposażone w przełącznik do włą­czania podglądu terenu za pomocą jednej z nich. W takim przypadku instalowany jest w budynku multiplekser. Do którego doprowadzane są sygnały wizyjne, które mogą być dalej przesyłane do wideounifonów w mieszkaniach.

Rodzaje wideounifonów handsfree

Niektóre typy wideounifonów można łączyć ze sobą lub przyłączać do nich dodatkowy monitor. Po­dobnie jak w przypadku klasycznych unifonów możliwe jest uruchomienie funkcji interkomu. Umożliwia to porozumiewanie się z domownikiem w innym pomiesz­czeniu lub nawet z innymi lokatorami, gdy do wybierania połączenia zamontowana jest klawiatura numeryczna. W tym drugim przypadku po przyłączeniu urządzenia do linii telefonicznej może ono spełniać rolę telefonu. Instalacja domofonowa w bloku rodzaje kaset i wideodomofonów.

Charakterystyczną funkcją występującą w wideounifonach jest rejestracja obrazu sprzed kamery, możliwa dzięki wbudowanemu modułowi pamięci. Zapisany obraz opatrzony jest datą i czasem rejestracji. Funkcja może być uruchamiana automatycz­nie w przypadku nieobecności lokatora. Zdjęcie jest wykonywane w chwili wciśnię­cia przycisku wywołania w wideobramofonie, po wcześniejszym włączeniu przez lokatora tego trybu rejestracji lub ręcznie w dowolnej chwili w czasie rozmowy lub podglądu terenu. W zależności od rodzaju układu elektronicznego, zarejestrowanych może być do 128 obrazów, które można przeglądać w dowolnej chwili. Jeżeli wideodomofon wyposażony jest w wyjście sygnału wizji, obraz może być zapisany także na dowolnym zewnętrznym urządzeniu rejestrującym np. magnetowidzie, komputerze, rejestratorze cyfrowym.

Domofony bezprzewodowe

W bezprzewodowym systemie domofonowym, kaseta rozmówna jest połączona prze­wodem z kontrolerem wyposażonym w antenę nadawczo-odbiorczą. Unifon jest w postaci przenośnej słuchawki umożliwiającej swobodne poruszanie się w mieszka­niu lub domu jednorodzinnym. Kontroler instalowany jest blisko kasety rozmównej, którą zasila za pomocą baterii alkalicznych. Kontroler realizuje połączenie z unifo­nem i zasila elektrozaczep. Unifon bezprzewodowy zasilany akumulatorkami może być odwieszany na stację bazową. Jest ona jednocześnie jego ładowarką wyposażo­ną w baterie alkaliczne o dużej pojemności. Zasięg systemów bezprzewodowych nie przekracza zwykle 400 m.

Zasilanie instalacji domofonowej

Instalacja domofonowa w bloku jest zasilana najczęściej za pomocą zasilacza zamontowane­go w kasecie elektroniki – rodzaje. Stosowane są też rozwiązania polegające na tym, że kase­ty rozmówne zasilane są z kasety elektroniki. Unifony i wideounifony za pomocą miniaturowego zasilacza zewnętrznego z wtykiem sieciowym lub wewnętrznego układu zasilającego. Zasilacz wewnętrzny jest zasilaczem impulsowym, odpornym na zakłócenia sieciowe i spadki napięcia. Jednak wprowadza niekiedy zakłócenia fonii, objawiające się silnym przydźwiękiem spowodowanym nanoszeniem na tor fonii dźwięku o częstotliwości 50 Hz. W dużych rozbudowanych instalacjach zasilacz odpowiednio dużej mocy, z zabezpieczeniem przed skutkami przeciążeń i zwarć może być zainstalowany w rozdzielnicy głównej w budynku. Jeżeli system domofonowy ma funkcjonować także w przypadku zaniku zasilania sieciowego, konieczne jest zasto­sowanie zasilacza awaryjnego.