Instalacja telekomunikacyjna, antenowa i telefonu

Instalacja kabli antenowych – antenowa

Instalację telefoniczną i interkomową (łączność wewnętrzna między pomieszczeniami) dobrze jest wykonać wła­ściwie we wszystkich pokojach, a także w piwnicy użytkowej (garaż, warsztat). Odbiornik telewizyjny i radiowy można obecnie przewidzieć w każdym po­koju. W nich powinny być zainstalo­wane gniazda antenowe (przeznaczenie pokojów może się z czasem zmienić). Podpowiadamy jak wykonać instalacja kabli antenowych – instalacja antenowa.


Instalacja kabli antenowych – antenowa, jaki kabel antenowy wybrać?

Oferta rynkowa kabli antenowych jest bardzo duża, jednak nie wszystkie nadają się do rozbudowanych, profesjonalnych instalacji. Różnią się one parametrami elek­trycznymi i mechanicznymi. Dobór parametrów elektrycznych kabla musi wynikać z wyliczeń projektowych. Uwzględniających m. in. czy sygnały radiowe i telewizyjne będą odbierane drogą naziemną, kablową czy satelitarną. Powinno się stosować ka­bel współosiowy zapewniający przenoszenie odpowiedniego pasma częstotliwości, jak najmniejsze tłumienie i dobre ekranowanie. Kabel taki jest jednak drogi. Jeśli pro­jektant nie określił jego typu a instalator zastosował kabel tani o dużym tłumieniu sy­gnału, firma antenowa często musi go wymieniać. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy da się wyciągnąć istniejące kable i wciągnąć nowe.

Kabel antenowy do telewizora

Brak wyobraźni, wygodnictwo i oszczędność instalatora często niestety doprowadzają do tego, że kabla nie da się wyciągnąć z rurki mającej kilka zakrętów. Kolejnym błędem jest stosowanie zbyt grube­go kabla o zbyt dużej średnicy do gniazd końcowych instalacji, które nie są do niego przystosowane. Powinny to być kable o średnicy zewnętrznej do ok. 6 mm. Przy śred­nicy większej należy je montować w pionach instalacyjnych i na odcinku od anten do pomieszczenia technicznego, w którym będzie się znajdować osprzęt elektroniczny.

Muszą one być bardzo dobrej jakości. Przenoszą bowiem sygnał wielkiej częstotliwo­ści i powinny uniemożliwiać indukowanie się niepożądanych napięć wpływających na kształt odbieranego sygnału. Warto w tym miejscu wspomnieć, że kable stosowa­ne na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią odporność mechaniczną. Kable z izolacją PVC (najczęściej białe) mogą być stosowane tylko do instalacji wewnętrznych. Natomiast kable z izolacją z polietylenu PE (najczęściej czarne), odporną na promieniowanie ultrafioletowe i nie kruszącą się pod wpływem promieni słonecznych, do zewnętrz­nych.

Kable żelowe, koncentryczne – rodzaje

Jeszcze lepsze właściwości mają kable żelowe zawierające specjalną substancję ochronną między ekranem a izolacją zewnętrzną. W razie jej uszkodzenia wypływający żel twardnieje, uszczelniając kabel, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci i wody. Byłyby to czynniki, które bardzo pogarszają parametry kabla kwalifikując go do wymiany. Kabli żelowych używa się także do instalacji ziemnych.

Ponieważ w praktyce instalatorów zdarzały się przypadki dostarczania kabli z wadą fabryczną (przerwa w żyle). Warto więc sprawdzać ich ciągłość przed zamon­towaniem. Bardzo pomocne w pracy instalatorów są specjalne testery kabli ofero­wane przez różne firmy. Za ich pomocą można zidentyfikować wszystkie rodzaje uszkodzeń najróżniejszych kabli, w tym także antenowych. Tester wykrywa zwarcia, przerwy, uszkodzenia żył i ekranów, mierzy długość kabla. Badanie powtarzane jest automatycznie co 200 ms co pozwala na wykrycie uszkodzeń w czasie poruszania przewodem. Uszkodzenie sygnalizowane jest dźwiękiem, diodami LED, lub na wy­świetlaczu LCD.

Instalacja antenowa – jak zamontować maszt antenowy?

Projekt instalacji antenowej powinien określać usytuowanie masztu antenowego. Do tego masztu musi być doprowadzony przewód z pomieszczenia technicznego, w którym zamontowane będą urządzenia wzmacniające i rozdzielające sygnał. Miej­sce zainstalowania anteny jest określone nie tylko konstrukcją budynku, ale przede wszystkim warunkami propagacji fali radiowej. Wyznaczyć je można doświadczalnie za pomocą anteny przyłączonej do monitora, lub specjalistycznych mierników po­miarowych, mierzących natężenie pola elektromagnetycznego. Antena powinna być usytuowana w miejscu o maksymalnym natężeniu sygnału. Umożliwia to odbiór na­wet w przypadku dużych wahań wartości tego parametru. Jeżeli istnieje zagrożenie zakłócenia odbioru spowodowane nadajnikiem CB, należy zastosować przewody w podwójnym ekranie. Zapewniają one dobry współczynnik ekranowania i zapobiegają wnikaniu zakłóceń do sieci.