Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne na budowie – schemat postępowania, krok po kroku

Przyłącze elektryczne bez pozwolenia?

Przyłącze elektryczne na budowie schemat postępowania co zrobić aby go uzyskać? Aby rozpocząć budowę, na placu budowy nieodzowny jest prąd elektryczny. Musi być więc zainstalowana rozdzielnica, z której będzie można zasilać różne urządzenia elektryczne w czasie budowy Nie każdy budujący wie, gdzie ma być ona usytuowana. Ponieważ budynku jeszcze nie ma, powinno się ją umieścić w dogodnym miejscu na działce budowlanej. Po wcześniejszym uzyskaniu przez rejonowy zakład energetycz­ny zgody na prowizoryczne przyłącze elektryczne. Po skończonej budowie należy ją jednak zdemontować. Jeżeli wiadomo gdzie i jakie będzie ogrodzenie, najlepiej wykonać je na początku budowy – przynajmniej fragmentarycznie. – I w jego linii zainstalować rozdzielnicę (złącze kablowe). Obok której znajdować się będzie także skrzynka z licznikiem do rozliczania należności za pobraną energię elektryczną. Wg aktualnych wymogów zakładów energetycznych takie złącze kablowe musi się i tak takim dostępnym miejscu znajdować, aby służby energetyczne miały do niego do­stęp w razie jakiejś awarii i w czasie nieobecności właściciela.


Pozwolenie na budowę

Aby otrzymać „Pozwolenie na budowę” należy najpierw wystąpić do rejonowego zakładu energetycznego o wydanie tzw. „Technicznych warunków przyłączenia” (bezpłatnie). Do składanego wniosku trzeba załączyć dokument własności działki: plan zabudowy lub szkic sytua­cyjny z narysowanym budynkiem. We wniosku należy określić m.in. adres budowy i tzw. moc przyłączeniową (zapotrzebowanie na moc). Moc przyłączeniowa określa maksymalną moc prądu elektrycznego jaka będzie praktycznie pobierana w ­przyszłości przez domowników, biorąc pod uwagę zainstalowane urządzenia elektryczne (sprzęt AGD, hydrofor, oświetlenie, urządzenia automatyki, komputery, urządzenia alarmowe itp.). Można ją wyliczyć samemu, znając orientacyjnie moc pobieraną przez poszczególne urządzenia lub poprosić o to projektanta, elektryka lub wręcz zapytać w zakładzie energetycznym w czasie składania wniosku. Jest to w za­sadzie sprawa na kilka minut. Suma mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń (moc zainstalowana) mnoży się przez tzw. współczynnik jednoczesności, który w przypadku budynku mieszkalnego może wynosić np. 0,5. Informuje on, że w bu­dynku przewiduje się jednoczesną pracę jedynie np. połowy urządzeń elektrycznych (nigdy nie pracują jednocześnie wszystkie urządzenia). Mnożąc otrzymany wynik przez przewidywaną liczbę godzin ich pracy w ciągu doby i liczbę dni w roku otrzy­muje się przybliżone roczne zużycie energii elektrycznej.

Wypełnianie wniosku o przyłącze elektryczne na budowie

Dobrze jest zaznaczyć we wniosku, że występuje się o dostarczenie energii elektrycz­nej zarówno na plac budowy, jak i do przyszłego budynku. W przeciwnym przypad­ku procedurę o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej trzeba będzie przeprowadzić ponownie po ukończeniu budowy. W wydanej decyzji informuje się o sposobie zasilenia budowy, su­gestia o rodzaju przyłącza i informacje na temat ewentualnych uzgodnień w odpo­wiednich instytucjach. Przydzielona moc elektryczna zależy od możliwości prze­syłowych sieci elektrycznej. W wyjątkowej sytuacji, może być ona zmniejszona lub przydzielona pod warunkiem poniesienia przez inwestora dodatkowych kosztów na rozbudowę sieci.

Rola projektanta i jego zatwierdzenie

Mając „Techniczne warunki przyłączenia” projektant musi uzgodnić w zakładzie energetycznym (w wydziale dokumentacji), trasę kabla zasilającego itp. W bardzo prostym przypadku wystarczy tzw. schemat jednokreskowy do zakładu energetycznego. Polega on na wryso­waniu w projekt budowlany przyłącza elektrycznego w postaci odcinka, od słupa elektrycznego przed domem do projektowanego budynku. Trasa kabla w ziemi nie może kolidować z innymi instalacjami takimi jak gazowa, wodna, kanalizacyjna, te­letechniczna. Potwierdzeniem tego, że projekt instalacji jest wykonany prawidłowo w sensie zachowania odpowiednich odległości. Od wspomnianych instalacji jest opi­nia Zakładu Uzgodnień Dokumentacji (ZUD). Dopiero po uzyskaniu przez projek­tanta takiej pozytywnej opinii i po zatwierdzeniu projektu w zakładzie energetycz­nym można rozliczyć się z nim za wykonany projekt. Następnie należy uzyskać od urzędu gminy „Pozwolenie na budowę przyłącza kablowego”, po czym można rozpo­cząć budowę inwestycji.

Projektowanie przyłącza elektrycznego na budowie

Złącze kablowe w linii ogrodzenia zasila się z sieci elektroenergetycznej kablem z ziemi lub ze słupa elektrycznego, jeśli znajduje się on przy nim. Po wybudowaniu budynku kabel ze złącza prowadzi się w ziemi do miejsca, gdzie zamontowana będzie tablica bezpiecznikowa. Przyłącze elektryczne na budowie takie powinien zaprojektować uprawniony projek­tant, który wszystkie szczegóły uzgodni w rejonowym zakładzie energetycznym. Je­żeli zasilanie budynku realizuję się za pomocą linii napowietrznej, to rozdzielnica nie musi być dostępna od ulicy, ponieważ prąd będzie można odłączyć w razie awarii na słupie elektrycznym. Można wykonać wtedy tzw. przyłącze napowietrzne wprost do powstałego budynku. Przewody doprowadza się do izolatorów przymocowanych do ściany (z zachowaniem odpowiednich odległości od okien i da­chu). Lub do stojaka dachowego (z zachowaniem odpowiednich odległości od dachu). Przyłącze kablowe jest droższe, ale nie szpeci domu i nie są narażone na zwarcie. Uszkodzenie w czasie silnych wiatrów lub od gałęzi drzew, które są niekiedy zasadza­ne pod przyłączem powietrznym. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast nieizolowanych przewodów, przewodów w izolacji ze stalową linką nośną aby uzyskać schemat jednokreskowy zasilania placu budowy.

Odbiór instalacji i rozliczenia

Po wykonaniu zasilania placu budowy zakład energetyczny na zlecenie wykonawcy lub inwestora powinien dokonać odbioru instalacji i wydać odpowiedni protokół. Warto wspomnieć, że jeżeli pod przyłączem napowietrznym rosną drzewa, to należy je okresowo przycinać, aby zachować odpowiednie odległości gałęzi od przewodów, zgodnie z normą. PN-E-05100-1. Prace te może wykonać właściciel posesji (jeżeli jest to bezpieczne) lub pracownicy przedsiębiorstwa energetycznego, mający stosowne kwalifikacje do tego typu prac. W takim przypadku właściciel posesji zobowiązuję się udostępnić im swoją posesję na czas prac. Rozliczanie za energię elektryczną w czasie budowy może być dwoja­kiego rodzaju. Jeśli instaluję się licznik to sprawa jest oczy­wista. Drugim sposobem rozliczenia jest ryczałt płacony z góry za każdy miesiąc. Inwestor określa w  zakładzie energetycznym maksymalną moc, która będzie pobierana w czasie budowy i na tej tylko podstawie otrzyma wyliczoną stosowną opłatę. Jednak zakład energetyczny zawsze może sprawdzić, czy na budowie nie po­biera się więcej prądu niż we wcześniejszej deklaracji. Wtedy należy się liczyć z od­powiednimi karami finansowymi. Przy okazji warto zaznaczyć, że za licznik energii elektrycznej się nie płaci. Otrzymuje się go z zakładu energetycznego bezpłatnie.

Przyłącza docelowe

Po wybudowaniu budynku, można w nim zamontować tablicę bezpiecznikową i wykonać zaprojektowane odpowiednie przyłącze docelowe. Jeżeli będzie to przyłą­cze napowietrzne (do budynku), to zabezpieczenie przedlicznikowe. (bezpieczniki) i licznik zużycia energii elektrycznej instaluje się w rozdzielnicy, którą montuje się w ścianie budynku na zewnątrz. W przypadku przyłącza kablowego (w ziemi), zabez­pieczenie przedlicznikowe i licznik instaluje się w rozdzielnicy usytuowanej w linii ogrodzenia. Bezpieczniki instaluje się na prąd znamionowy określony w zgłoszonym wcześniej do zakładu energetycznego zapotrzebowaniu na moc. Przyłącze sprawdza się przez uprawnioną osobę z Rejonowego Zakładu Energetycznego, która sporządzi protokół i zaplombuje rozdzielnicę. Instalacja elektryczna między rozdzielnicą zewnętrzną a tablicą bezpiecznikową w budynku. (wewnętrzna linia za­silająca — wlz), nie jest sprawdzana przez zakład energetyczny i inwestor sam musi dopilnować jej starannego wykonania przez elektryka.

Jaka taryfa?

Po przyłączeniu instalacji do sieci elektroenergetycznej należy zawrzeć „Umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych”. Przy jej podpisy­waniu określa się rodzaj taryfy elektrycznej na podstawie której rozliczana będzie pobierana energia elektryczna. Dobrze jest podjąć tą decyzję wcześniej, już w czasie instalacji licznika w rozdzielnicy zewnętrznej, aby potem nie ponosić kosz­tów jego zamiany. Licznik dla taryfy dziennej jest bowiem inny niż dla nocnej. Najczęściej się stosuję taryfę. G11, w której jest stała cena za pobieraną energię elek­tryczną we wszystkie dni tygodnia i przez 24 godziny. Jeżeli dom ogrzewa się energią elektryczną, lub zainstalowany będzie w nim pojemnościowy ogrzewacz wody (bojler), powinno się wybrać taryfę. G12, umożliwiającą rozliczanie za zużytą energię elektryczną w dwóch strefach czasowych doby. W takim przypadku cena za energię elektryczną jest ok. 50% niższa przez 10 godzin wciągu doby (zwykle między godziną 2 1.00 a 7.00 oraz między np. 13.00 a 15.00). W pozostałym czasie cena jest jednak nieco większa niż w przypadku taryfy G11. Wybierając taryfę G12 konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego licznika energii elektrycznej oraz zegara sterują­cego do przełączania taryf.

Podsumowanie

Właścicielem przyłącza elektrycznego od słupa elektrycznego lub stacji transforma­torowej, aż do budynku jest albo inwestor, albo zakład energetyczny. Można to ustalić w rejonowym zakładzie energetycznym. Zaznaczyć jednak należy, że jeśli zostanie się właścicielem przyłącza, to wszelkie koszty napraw i ewentualnie konserwacji ponosić się będzie we własnym zakresie. A nie na koszt zakładu energetycznego, co miałoby miejsce w drugim przypadku. Przyłącze elektryczne na budowie – to wszystko co trzeba zrobić aby otrzymać wszystkie niezbędne pozwolenia i zacząć budowę.

1 thought on “Przyłącze elektryczne na budowie – schemat postępowania, krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *